Programma

programmafoto-6.jpg

Download hier ons volledige programma van 2018 - 2022

Algemeen

Schiermonnikoog is een veilige plaats om te leven. Schiermonnikoog is een schone plaats om te wonen.


Bestuur en samenwerking

OB wil Schiermonnikoog zelfstandig houden; zij acht dit alleen mogelijk door middel van extern inhuren van expertise, intensieve samenwerking met de andere Waddeneilanden en, waar dat praktische voordelen biedt, met buurgemeenten op het vasteland.


Organisatie

Vragen van burgers worden positief en belangstellend benaderd: Denken in mogelijkheden en daarop de dienstverlening richten.


programmafoto-2.jpg

Werkgelegenheid

De toeristische sector levert de belangrijkste bijdrage aan de werkgelegenheid.

De gemeente moet zich inspannen om deze eenzijdige werkgelegenheid in het algemeen te verbreden en differentiëren. Zo biedt ons uitstekende glasvezelnetwerk perspectief aan personen en bedrijven die ‘footloose’ kunnen opereren en daardoor goed passen bij de sfeer en schaal van ons eiland en de woonfunctie respecteren. Hierdoor biedt Schiermonnikoog een vestigingsklimaat dat ver uit stijgt boven het gemiddelde plattelandsdorp. De gemeente moet zich op dit gebied dan ook beter promoten!

Als voorbeeld van een locatie denkt OB aan het geschikt maken van het oude Bezoekerscentrum aan het Torenpad voor de combinatie bedrijvigheid met wonen.


Verkeer en mobiliteit

programmafoto-5.jpg

De ambitie van OB is erop gericht om met name het gebied tussen Badweg, Langestreek, Nieuwestreek, Willemshof, Middenstreek en Reeweg als ‘ontmoetingplek’ te laten functioneren en de afspraken over verkeer en verkeershinder in die context te herzien.

Op basis van een goede analyse, die moet voorkomen dat er onnodig gemeenschapsgeld wordt besteed aan grootschalige maatregelen, is er wellicht met inzet van kleine middelen, passend bij de schaal van Schiermonnikoog, en tijdelijke maatregelen veel te bereiken in de versterking van het autoluwe karakter.

Essentieel hierbij is een juiste voorlichting aan onze gasten over dit autoluwe karakter:

AUTOLUW IS IETS ANDERS DAN AUTOVRIJ!

 


Onderwijs

onderwijs.jpg

De vorming van een integraal kind centrum (IKC) is geen modegril van OB, maar in haar ogen de enige structurele oplossing voor het dreigende wegtrekken van gezinnen met kinderen, waardoor er een “gat” ontstaat in de samenstelling van onze dorpsgemeenschap.

Onze inzet moet dan ook zijn om het ministerie van OCW te overtuigen dat de opvang, educatie, vorming en onderwijs aan kinderen tot 16 jaar los komen van de huidige bekostigingssystemen en apart gefinancierd moeten worden. Dit doel moeten we bereiken in samenwerking met alle Waddeneilanden.


Toerisme:

programmafoto-6A.jpg

Het is een cliché maar het toerisme is de kurk waar Schiermonnikoog op drijft. De toerist kiest Schiermonnikoog als bestemming voor de rust, de ruimte, het strand, de kwelder, het dorp. En het eilandergevoel dat al bij het vertrek uit Lauwersoog voelbaar moet zijn: Onthaasten, “ontstressen” in een fantastisch decor!

Schiermonnikoog is een geliefde bestemming, gelet op het vele herhalingsbezoek. Een bestemming voor elke beurs en waar zowel verblijftoerist als dagjesmens zich welkom moet voelen.

Schiermonnikoog moet een gevarieerd aanbod kunnen aanbieden: culturele activiteiten, muziekevenementen, sporttoernooien en andere kleinschalige activiteiten die passen bij de vriendelijke sfeer en schaal van Schiermonnikoog.

Natuurmonumenten en VVV willen nauwer samenwerken en hebben zelf de keuze gemaakt om hiervoor aan de Reeweg een nieuwe Centrale Faciliteit te bouwen. Daarom steunt OB deze plannen.


Volkshuisvesting en wonen

Het vizier dient gericht te zijn op huisvesting voor alle doelgroepen: zowel starters, als middeninkomens en hogere inkomens. Voor starters bouwen we goedkopere huurwoningen, voor doorstromers duurdere huurwoningen en/of betaalbare koopwoningen. Op een door de gemeenteraad aangewezen nieuwbouwlocatie of door inbreiding in het bestaande dorp. Er moet zorgvuldig gebouwd worden, niet voor de leegstand van de nabije toekomst, maar ook niet te krap. Een geactualiseerde lijst van woningzoekenden kan hierbij een leidraad zijn.


Ruimtelijke ordening

programmafoto-8.jpg

 Regelgeving beschermd dorpsgezicht:

De aanstaande herziening van het bestemmingsplan, met een procedure waarin de inspraak van burgers een belangrijke rol krijgt toebedeeld, zal daarom moeten leiden tot een heldere eigentijdse regelgeving. Een regelgeving die dan ook handhaafbaar zal zijn en waar het principe geldt van “Gelijke monniken Gelijke kappen”. Waar afwegingen per geval en situatie mogelijk gemaakt worden.

De Aanwijzing tot Beschermd Dorpsgezicht was niet bedoeld om mogelijke ontwikkelingen te bevriezen. Een evaluatie van de gevolgen van deze aanwijzing moet duidelijk maken welke regels en afspraken nog aanvaardbaar zijn en een bijdrage leveren aan het beoogde dorpsbeeld.

Met betrekking tot de adviezen van Hus en Hiem hebben B&W en de Raad een eigen verantwoordelijkheid.

Het college neemt een advies niet automatisch over, maar weegt ook de argumenten van de aanvrager. Via overleg moeten partijen tot overeenstemming kunnen komen in hun gezamenlijke streven naar realisering van een ontwerp dat voldoet aan redelijke eisen van welstand. Deze redelijke eisen van welstand worden door de raad vastgesteld in een nieuwe welstandnota. Hierbij kan de raad bewerkstelligen dat er minder advies van Hus en Hiem noodzakelijk is.

Buiten het dorp

programmafoto-7.jpg

Het destijds vestigen van een bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad is een historische fout. Na het saneren van de manege biedt herinrichten van het terrein aan het Melle Grietjespad, zonder uitbreiding, vestigingsmogelijkheden in een nieuw te realiseren verzamelgebouw voor kleinschalige bedrijfjes, maar ook ruimte voor burgers om hun hobby's uit te kunnen oefenen. De impact op de omgeving zal daarom gering zijn.

Samen met het niet verlengen van de Heereweg, zorgen deze voornemens ervoor dat de Banckspolder en de directe omgeving van het oude dorp niet verder verstoord worden. Een uniek gebied, dat gerespecteerd en gewaardeerd wordt door gast en eilander, en zo behouden blijft.

Duurzaamheid:

Na het klimaatakkoord van Parijs is niet meer vol te houden dat wij als lokale overheid niets met duurzaamheid van doen hebben of onze ambitie op een laag pitje houden. Begin 2017 is door de vorige raad al een duurzaamheidprogramma vastgesteld dat thans wordt uitgevoerd, toch € 75.000, per jaar. Maar dat kan beter! Daarom kiest OB voor doorgaan op de ingeslagen weg en waar mogelijk in een wat hoger tempo, waarbij elk initiatief dat een bijdrage kan leveren een eerlijke kans krijgt!


Zorg & Welzijn en Leefbaarheid:

programmafoto-9.jpg

Ouderen

Ons Belang is van mening dat de recreatieruimte voor ouderen in de onmiddellijke nabijheid van de seniorenwoningen moet blijven. De dagopvang uitgevoerd door Thuiszorg Het Friesland omvat op dit ogenblik dagopvang voor (op indicatie) dementerende ouderen.

Ons Belang wil naast deze huidige opvang ook voor niet dementerende ouderen meer dagactiviteiten in deze nieuw te realiseren recreatieruimte. Het aanbieden van deze activiteiten ontlast de naaste omgeving van de oudere (familie, buren,mantelzorger). De realisatie van deze ruimte moet, los van andere ontwikkelingen in het gebied, liefst nog in 2018 opgestart worden.

 Jongeren

OB hecht eraan om de huidige locatie van de Kittiwake te behouden als centraal punt voor activiteiten met en van jongeren. Zodat zij het gevoel krijgen een eigen plek te hebben waarover ze zelfstandig kunnen beschikken.

Leefbaarheid

dorpshuis.jpg

Ons dorp is zeer leefbaar: de jeugd groeit er veilig op, ouderen hoeven niet bang te zijn op straat en/of in het donker. Dat is een groot goed en dat willen we graag zo houden. Realistische regelgeving, aangepast aan de tegenwoordige eisen, kan, zonder het beschermde dorpsgezicht aan te tasten, het wonen in het dorp aantrekkelijker maken. Een belangrijk punt hierbij is dat de landelijke discussie over het permanent en recreatief wonen weer actueel is.


 
Ons_Belang_logo.png
 

copyrigt 2018